Zusterorganisatie WOinActie (Twitter: @WOinActie) heeft een ultimatum gesteld aan de minister. De doelmatigheidskorting moet van tafel, en er moeten structurele investeringen komen in docentposities, zoniet volgen er acties. Hieronder de tekst van de brief (Dutch only)

***

Datum: 22 mei 2018
Betreft: Ultimatum aan Kabinet Rutte III

Geachte Minister van Engelshoven,

Na afloop van het gesprek dat WOinActie met u voerde op 8 mei jl. zijn we overeen gekomen dat we met elkaar in overleg blijven, maar hebben we tevens geconstateerd dat WOinActie doorgaat met actievoeren: vóór de afschaffing van de doelmatigheidskorting van 183 miljoen en vóór structurele investeringen in het Wetenschappelijk Onderwijs. Ondertussen is het nieuws uitgelekt dat de voorjaarsnota, die pas eind mei officieel bekend zal worden, mogelijk zal voorzien in een investering van 65 miljoen Euro. Dit zou een goede eerste stap zijn, maar helaas voldoet deze investering niet aan onze eis om de volledige doelmatigheidskorting van tafel te krijgen. Daarnaast eist WOinActie ook dat er structureel wordt geïnvesteerd in het WO. Onze argumenten zijn gevoeglijk bekend, maar volgen bij deze nogmaals:

1. De doelmatigheidskorting moet van tafel.

Zoals uit de brief van de VSNU van 17 november jl. aan de kamer blijkt, wordt de doelmatigheidskorting in het WO niet gecompenseerd door de leengeldmiddelen. Dit betekent dat er tot 2021 geen geld bij komt, maar dat er wordt bezuinigd in het WO (zie grafiek hieronder uit genoemde brief). WOinActie vindt dit onacceptabel: de werkdruk is al zo groot in het WO dat er niet verder kan worden bezuinigd. We zien nu dat universitaire medewerkers met een normale onderwijstaak niet meer toekomen aan het uitvoeren van hun taakstelling. Op deze manier kunnen we de studenten niet langer bieden waar ze recht op hebben – onderzoeksgedreven onderwijs — en dat is een slechte zaak voor Nederland als kenniseconomie.

page1image11309376

2. Er moeten netto, structurele investeringen komen in het WO in de vorm van universitaire docenten

De rijksbijdrage per student is gedaald van 19.900 Euro in 2000 naar 15.000 nu, hetgeen overeenkomt met een daling van 4.900 Euro. Het aantal studenten was in 2017 gelijk aan 276.713. Als we dit aantal vermenigvuldigen met 4.900, dan komen we op een bedrag uit van 1.35 miljard dat we tekort komen. Als we daar de 13.869 niet-EU studenten van aftrekken (die tot 15.000 Euro per persoon betalen), overeenkomend met 13.869 x 15.000 = 208 miljoen, dan komen we uit op een bedrag van ca. 1.15 miljard Euro dat we jaarlijks tekort komen in het WO en dat bij lange na niet gecompenseerd wordt door de studievoorschotmiddelen. Om het WO weer op minimale sterkte te brengen, verwachten we dat het kabinet de structurele investeringen in het WO zal aanvullen tot minimaal het bedrag van 1.15 miljard Euro per jaar.

WOinActie wil bij deze een ultimatum stellen aan het kabinet Rutte III: WOinActie vraagt aan de regering om uiterlijk op Prinsjesdag 2018 aan de hierboven genoemde eisen te voldoen, anders volgt vanaf 24 september 2018 een landelijke actieweek door het universitair personeel. Wij zullen deze brief met ons ultimatum vandaag, 22 mei 2018, wereldkundig maken. Deze bekendmaking zal deze week kracht worden bijgezet door studentenacties aan meerdere universiteiten, waaronder eenNight of Protest.

Wellicht ten overvloede vermelden we dat WOinActie wordt ondersteund door zowel studenten, docenten, vakbonden als andere organisaties, waaronder de FNV, VAWO, LSVB, ISO, ASVA — voor een volledig overzicht, zie www.woinactie.org. Voor onze eerdere petitie, aangeboden op 5 december 2017, zie https://wetenschappelijkonderwijs.petities.nl/.

Wij zien uit naar uw antwoord op onze eisen.

Met vriendelijke groet,

Namens de universitaire medewerkers van WOinActie (ondersteund door 5000+ medewerkers):

Prof.dr. Rens Bod (Universiteit van Amsterdam)

Prof.dr. Bram Buscher (Wageningen University & Research)

Prof.dr. Barend van Heusden (Rijksuniversiteit Groningen)

Prof.dr. Ingrid Robeyns (Universiteit Utrecht)

Prof.dr. Maureen Sie (Tilburg University)

Namens de overige organisaties die WOinActie ondersteunen:

Jan Boersma, FNV, Bestuurder Onderwijs & Onderzoek

Rhea van der Dong, voorzitter ISO (Universiteit Utrecht)

Prof.dr. Paola Gori-Giorgi, Rethink (VU University)

Dr. Marijtje Jongsma, VAWO (Radboud Universiteit)

Tariq Sewbaransingh, Voorzitter LSVb (Universiteit Utrecht)

Dr. Pieter Wagenaar, H.NU, Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (VU University

 

Voor meer informatie of toelichting, kunt u contact opnemen met Rens Bod, [email protected].