ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit, and Humanities Rally sent a joint letter to the Supervisory Board on the issue of the appointment of a new rector for the UvA and a new chairperson for the Executive Board.

The letter was sent on Tuesday, May 26st. The Supervisory Board has not yet responded.

[Scroll down for English]

Geachte voorzitter van de Raad van Toezicht,

Naar wij hebben begrepen, treft uw raad voorbereidingen voor de benoeming van leden van het College van Bestuur, in het bijzonder een nieuwe voorzitter en een nieuwe rector. Dit vindt plaats in verband met het aflopen van de zittingstermijn van rector en plaatsvervangend voorzitter prof. dr. D.E. van den Boom, en het aftreden van dr. L. Gunning-Schepers, als gevolg van de onrust die is ontstaan naar aanleiding van het optreden en beleid van het door haar geleide college.Enerzijds begrijpen wij dat u invulling geeft aan uw wettelijke verantwoordelijkheden, maar anderzijds roept uw initiatief ook enige zorgen en vragen op. Deze betreffen de verhouding tussen de benoemingsprocedure en de binnen de instelling overeengekomen en in gang gezette veranderingsprocessen, met name de veelbesproken democratisering van beleid en bestuur. Wij willen bevorderen dat hiermee rekening wordt gehouden en dat mogelijke verstoring van de implementatie van gemaakte afspraken kan worden voorkomen.Zoals u weet is er met het College van Bestuur een reeks afspraken gemaakt over de weg waarlangs nieuwe verhoudingen tot stand zullen komen, mede ter uitwerking van het tienpuntenplan van het CvB en de eisen die eerder door De Nieuwe Universiteit (DNU), ReThink-UvA, Humanities Rally (HR) en andere groepen zijn gesteld. Deze betreffen onder meer het ontwikkelen van een nieuwe organisatorische en bestuurlijke structuur voor de universiteit door een speciaal in te stellen commissie. Het CvB heeft zich verbonden aan het invoeren van de voorstellen van deze commissie indien deze door de universitaire gemeenschap worden gesteund.Wij gaan ervan uit dat dit is gebeurd met uw al dan niet stilzwijgende instemming en medewerking. Wij achten het van essentieel belang dat bij de nu te realiseren benoemingen (a) in de voorbereiding sprake is van betrokkenheid van de bredere gemeenschap, en dat dit niet beperkt blijft tot een consultatie van de in de reglementen genoemde medezeggenschapsorganen; (b) dat de profieleisen, benoemingstermijnen en verdere condities zo worden geformuleerd dat de te benoemen personen zich gebonden weten aan de al gemaakte afspraken, zij deze laatste met overtuiging helpen realiseren, en dat bij implementatie van de nieuwe structuur de samenstelling van het CvB opnieuw aan de orde komt en indien nodig aangepast kan worden.

Uw raad is bij wet belast met het aanstellen van een College van Bestuur, maar dat vormt absoluut geen belemmering om de bredere gemeenschap daarbij te betrekken en het bovenstaande in de procedure te verwerken. De uitspraken gedaan door minister Bussemaker, onder andere in haar recente interview in Buitenhof, bevestigen dit. Er mag op dit moment sprake zijn van urgentie. Maar zeker in deze dynamische situatie, waarin zoals bekend ook in Den Haag de organisatie en besturing van het hoger onderwijs ter discussie staat, is het van even groot of nog groter belang zorg te dragen voor verdere verbetering van goede onderlinge verhoudingen en voor bestendiging van het ook door u gewenste herstel van de rust aan de instelling. Wij zijn daarom graag bereid om op korte termijn met u en andere partijen over het bovenstaande te overleggen.

Afschriften van deze brief sturen wij aan het College van Bestuur, de vice-rector belast met de bevordering van het democratiseringsproces, de COR en de CSR, en de verschillende met ons gelieerde actiegroepen. Hij wordt publiek gemaakt zodat leden van de gemeenschap hem ook kunnen lezen. Graag ontvangen we van u een directe reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

Rethink-UvA, Humanities Rally en De Nieuwe Universiteit

— ENGLISH —

Dear Chairman of the Supervisory Board (RvT),

We understand that your board (RvT) is preparing to appoint new members to the university’s Executive Board (CvB), namely a new chairperson and a new rector. This will occur at the end of the term of the current rector and interim chair, prof. dr. D.E. van den Boom, and in response to the resignation of dr. L. Gunning-Schepers. Her resignation was a consequence of the tumultuous events at the UvA, which had been a response to the performance and policy of the CvB under her leadership.

On the one hand, we understand that filling these posts falls under your legal responsibility. On the other, your initiative raises some concerns and questions regarding the relations between the appointment procedure and the agreed-upon and ongoing reforms, namely the democratization of policy and management. We wish to underscore how important it is in this context to avoid disturbing the implementation of existing agreements.

As you are aware, the CvB has made a series of agreements concerning the manner in which new relations will come into being, including the further development of the CvB’s “ten-point plan” and the demands made by De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), ReThink UvA, and other groups. These concern among other matters the development of a new organizational and managerial structure for the university through a specially-appointed committee. The CvB has committed itself to implementing the recommendations of this committee on the condition that they are supported by the academic community. We assume this has taken place with your support and cooperation.

We find it particularly important that the forthcoming appointment procedures: a) will entail at the preparatory stage the involvement of the broader university community and will not be limited to a consultation with the formal representative bodies; and b) will ensure that the positions’ profiles, terms of appointment, and other conditions will clarify that appointees are bound by the earlier agreements, must be genuinely committed to implementing them, and that as the new structures will be implemented, the constitution of the CvB will be on the table, and may be revised if necessary.

The RvT is legally entrusted with the appointment of a new CvB, but this presents no obstacle whatsoever for the involvement of the broad community in the process, and in addressing the aforementioned concerns. The comments made recently by minister Bussemaker, including those in her interview in Buitenhof, underscore this point as well. There may be a certain urgency to the procedure. But especially in this dynamic situation, in which it is known that the organization and management of higher education is being debated in The Hague, it is as important if not more important to strive for greater improvement of mutual relations and durable stability throughout our institution. We are therefore prepared to consult with you and other parties concerning these issues at your earliest convenience.

Copies of this letter are being sent to the CvB, the Vice-Rector in charge of implementing the democratization process, COR, CSR, and the various action groups with whom we coordinate. It will be made public so that members of the community will also be able to read it. We look forward to receiving your direct response to this letter.

Sincerely,

ReThink UvA, Humanities Rally and De Nieuwe Universiteit