Dear colleagues and students at the Science Park,

A national debate on the core values f the university is well underway. Participants in this debate have put forward a number of important issues on national and local levels. As students and staff of the University of Amsterdam at the Science Park (FNWI, AUC, IIS), we recognize these issues. In introducing a 10-point plan, the executive board has taken first steps to potentially alleviate the problems, and the Minister of Education has shown her involvement in the debate by sending a letter to parliament.

Clearly, local problems also require local awareness. Through this letter we would like to emphasize the concerns that have been raised during the faculty debate on March 16 and initiate a wide-ranging discussion about issues that exist within the FNWI, IIS and AUC. In particular, we identify issues related to the following themes:

  1. Lack of transparency and accountability – Major decisions that affect large groups of stakeholders are often not taken in full openness, or are only put forward after the formative stage. Initiatives such as the UvA/VU merger are taken on the administrative level, after which discussion is limited to a bare minimum of formal consultation on its implementation.
  2. Lack of a sustainable approach to teaching and research – In recent years, the core responsibilities of our faculty have been increasingly separated. This means that there is less time for researchers to teach, and on the other hand, teachers only get little if any opportunities to do research. Despite this growing separation, there are no structural opportunities for career development in teaching. On top of this, both groups suffer under the policy of preferring temporary appointments to continuity. These developments also have negative consequences for students.
  3. Lack of trust in the people – We observe a growing distance between employees, between employees and their managers, and between teachers and students. Performance in teaching and research is increasingly expressed in numbers, replacing trust by control. This noticeably affects the academic culture at the institution and the quality of education and research.

We see this national debate as an excellent opportunity for researchers, students, teachers, support staff, management, the board of governance and the ministry to continue to work on the analysis of shared problems and to pinpoint solutions. We recognize that the dean, the executive board and the Minister have taken some first steps but establish that further action and discussion are required, developing and implementing concrete proposals. With this letter, the signatories, students and staff at the Science Park, show that they recognize these problems and that they support these debates and initiatives.


 

Beste collega’s en studenten van het Science Park,

Momenteel is er een landelijk debat gaande over de kernwaarden van het universitaire bestel. Deelnemers aan dit debat hebben een aantal belangrijke thema’s op de nationale en lokale agenda’s gezet. Als studenten en medewerkers van de UvA op het Science Park (FNWI, AUC, IIS) herkennen wij de problematiek. Inmiddels heeft het college van bestuur met een 10-puntenplan een eerste aanzet gedaan tot verlichting van de problemen en de minister van onderwijs heeft haar betrokkenheid bij het debat getoond middels een brief aan de Tweede Kamer.

Vanzelfsprekend vragen lokale problemen daarbij om lokale aandacht. Middels deze brief willen wij de ongerustheid, die onder andere tijdens het facultaire debat op 16 maart geuit is, onderstrepen en het startsein geven voor een brede discussie over kwesties die binnen FNWI, IIS en AUC bestaan. Wij signaleren met name problemen rondom de volgende thema’s:

  1. Gebrek aan transparantie en verantwoording – Ingrijpende beslissingen die grote groepen belanghebbenden aangaan worden vaak niet in openheid genomen, of pas na de vormende fase besproken. Initiatieven zoals de UvA/VU-fusie worden op bestuursniveau aangegaan, waarna discussie wordt beperkt tot de meest summiere formele inspraak over de uitvoering ervan.
  2. Gebrek aan een duurzame visie op onderwijs en onderzoek – De afgelopen jaren zijn de kerntaken van de faculteit steeds meer van elkaar gescheiden. Daardoor is er enerzijds voor onderzoekers minder tijd om onderwijs te verzorgen, anderzijds hebben docenten weinig mogelijkheden om onderzoek te doen. Ondanks deze groeiende scheiding zijn er voor docenten geen structurele mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Beide groepen lijden bovendien onder het beleid waarin tijdelijke aanstellingen de voorkeur krijgen boven continuïteit. Deze ontwikkelingen hebben ook voor studenten nadelige gevolgen.
  3. Gebrek aan vertrouwen in eigen mensen – We zien een groeiende afstand tussen werknemers en hun leidinggevenden, werknemers onderling, en tussen docenten en studenten. Prestaties in het onderwijs en onderzoek worden in toenemende mate uitgedrukt in cijfers, waarbij vertrouwen wordt vervangen door controle. Dit doet merkbaar af aan het academische karakter van de instelling en aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

We grijpen de landelijke discussie aan als een uitgelezen mogelijkheid om met onderzoekers, studenten, docenten, ondersteuners, management, bestuur en het ministerie verder te werken aan een analyse van de gedeelde problemen en om te komen tot oplossingen. Wij erkennen dat de decaan, het college van bestuur en de minister eerste stappen hebben gezet, maar stellen vast dat verdere actie en discussie nodig is waarbij concrete voorstellen ontwikkeld en uitgevoerd worden. Met deze brief geven de ondertekenaars, studenten en medewerkers op het Science Park, aan dat zij bovengenoemde problemen herkennen en dat zij deze debatten en initiatieven ondersteunen.

 

For the list of signatories, please visit http://rethinksciencepark.nl/