Scroll down for English

Een constructief en consequent beleid voor tijdelijke medewerkers

OPROEP: Heeft onderstaande betrekking op jou? Deel jouw persoonlijke verhaal, laat weten dat je ons steunt of wilt bijdragen via [email protected]. Wil je actief deelnemen aan onze werkgroep, meld je dan aan voor onze mailing list: [email protected] via https://list.uva.nl/mailman/listinfo/uva.flex.

UvA Flex

Onlangs hebben UvA-medewerkers met een tijdelijk contract zich verenigd. We streven naar het verbeteren van de kwaliteit van het academische onderwijs waaraan wij al jarenlang een bijdrage leveren. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor studenten en collega’s in vaste dienst.

Wij zijn UvA Flex.

Geen beleid voor tijdelijk personeel

De UvA heeft decennialang een beleid gevoerd dat de kwaliteit van academisch onderzoek en onderwijs ernstig in gevaar heeft gebracht. Dit is de afgelopen weken wel duidelijk gemaakt. Een aspect van dit beleid dat nog onvoldoende aan bod is gekomen, is de omgang met tijdelijke werknemers. Momenteel is meer dan 40% van de staf aan de Nederlandse universiteiten in tijdelijke dienst. Toch ontbreekt een consequent en constructief beleid, gestoeld op inhoudelijke criteria, al jaren. Dit heeft geleid tot misbruik van het instrument van het tijdelijke contract en tot een groeiende discrepantie tussen functieomschrijving en daadwerkelijke verantwoordelijkheden.

Onze missie

UvA Flex wil de scheefgegroeide omstandigheden van (langdurig) tijdelijk personeel en de eenzijdigheid van tot op heden gesuggereerde oplossingen agenderen. Dit is nodig omdat deze groep een groot deel van het academisch onderwijs verzorgt en daardoor cruciaal is voor het waarborgen van de kwaliteit. Tevens worden deze medewerkers steeds het zwaarst getroffen door universiteitsbeleid en processen van herstructurering. Wij willen middels onze acties voorkomen dat zowel de UvA als de individuele werknemers onherstelbare schade oplopen.

Rethink UvA Flex

UvA Flex ondersteunt de eisen van Rethink UvA, maar wil actief deelnemen in de discussie over de moeilijke positie van huidige en toekomstige tijdelijke werknemers.

UvA Flex doet een beroep op Rethink UvA als geheel om de volgende punten over te nemen:

 1. Er dienen minimaal 2 vertegenwoordigers van de tijdelijke medewerkers aanwezig te zijn bij overlegmomenten van Rethink UvA en het CvB
 2. De volgende punten moeten duidelijker zichtbaar gemaakt worden op de Rethink UvA agenda:
 • Daadwerkelijke gelijkwaardigheid voor al het wetenschappelijk personeel;
 • Structurele vertegenwoordiging van vast en tijdelijk personeel in inspraakorganen;
 • Verruiming van de mogelijkheden om goed functionerende tijdelijke docenten vast aan te stellen;
 • Een overgangsregeling voor huidige tijdelijke docenten die in het nieuwe CAO-akkoord tussen wal en schip dreigen te vallen

 

A consistent and constructive policy for temporary staff

Don’t be a stranger! Share your story, voice your support, or contribute by mailing us at [email protected]. Want to be more actively involved? Sign up for our mailing list [email protected] by registering through https://list.uva.nl/mailman/listinfo/uva.flex.

UvA Flex

UvA staff members with temporary contracts have united to improve working conditions. Ultimately, we aim for higher quality of academic education, to which we contribute each year, every year, as we have done for decades. Not just for ourselves, but the students and our colleagues as well.

We are UvA Flex.

No policy for temporary staff

For decades the UvA has carried out a policy that has been detrimental to the quality of academic research and education. This has been made abundantly clear in the past few weeks. One aspect that has remained insufficiently discussed is the treatment of temporary staff. At present more than 40% of staff at Dutch universities works on a temporary contract. And yet a consistent and constructive policy, based on academic criteria as opposed to financial ones, has been sorely lacking. This has led to the abuse of the instrument of temporary contracts and to an increasing discrepancy between job descriptions and actual responsibilities and tasks.

Our mission

UvA Flex wants to put the precarious circumstances of (long-term) temporary staff on the agenda, as well as the one-sidedness of the suggested solutions so far. This needs to be addressed because this group is responsible for a large part of academic education and is therefore crucial in safeguarding its quality. Moreover, these employees have consistently been hit hardest by university policy and restructuring processes. Through our actions, we want to prevent irreparable harm to both the UvA and the individual employees.

Rethink UvA Flex

UvA Flex supports Rethink UvA’s demands, but we want to actively participate in the discussion about our difficult position as current and future temporary staff.

We would like to appeal to Rethink UvA as a whole to adopt the following points:

 1. At least 2 representatives of the temporary staff should take part in the talks between Rethink UvA and the CvB.
 2. The following points should feature on the ReThink UvA agenda:
  • Genuine equality for all academic staff;
  • Structural representation of both permanent and temporary staff in organizational committees and positions;
  • Expansion of the possibilities to give well-functioning temporary lecturers a permanent contract ;
  • A transitional arrangement for current temporary staff whose position is compromised in the new CAO agreements and restructuring plans.