Amsterdam, 5 maart 2015

Geachte minister Bussemaker, geacht College van Bestuur van de UvA,
Het Amsterdam Institute for Social Science Research is een van de meest succesvolle onderzoeksinstituten van de UvA als het gaat om het verkrijgen van prestigieuze onderzoekssubsidies. Als ontvangers van de ERC-grants en andere grote Europese beurzen, en van grootschalige NWO programma- en persoonsgebonden subsidies, waaronder VIDI- en VICI- beurzen en de Spinozaprijs hebben wij over onze eigen positie aan de UvA niet te klagen. Het universitaire bestuur ziet ons als belichaming van het succes van een systeem dat individuele concurrentie als kernwaarde heeft. Wij hebben geen flexcontracten, wij hoeven niet steeds meer onderwijs te geven om rond te komen, en onze disciplines worden niet met sluiting bedreigd.

Toch ondersteunen wij in grote lijnen de eisen van De Nieuwe Universiteit: democratisering van de universiteit, decentralisering van de besluitvorming, een omslag in het doorgeschoten rendementsdenken, en veel grotere transparantie. De negatieve gevolgen van het denken in termen van kwantiteit in plaats van kwaliteit, van controle in plaats van vertrouwen, en van uniformering in plaats van creativiteit worden steeds meer zichtbaar, zowel voor onderwijs als onderzoek.

De wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) heeft de beslissingsbevoegdheid bij de Nederlandse universiteiten sterk gecentraliseerd: decanen zijn verantwoording schuldig aan het College van Bestuur (CvB), en het CvB aan zijn eigen Raad van Toezicht. Verantwoording jegens staf en studenten is goeddeels verdwenen.

Daarbij hanteert de UvA een bestuursstijl die uitgesproken top-down is, waarin transparantie en accountability alleen van de lagere niveaus wordt gevraagd, er wel een decentralisatie van problemen is, maar geen goede informatievoorziening, geen inspraak, laat staan beslissingsbevoegdheid. Discussies over huisvestingsbeleid, sluiting van bepaalde studierichtingen of andere bezuinigingen laten zich nauwelijks voeren, omdat er geen transparantie is over inkomsten, uitgaven en allocatie. De UvA zegt kritische studenten en toegewijde wetenschappers te waarderen, maar stelt ze niet in staat mee te denken over het bestuur van hun eigen universiteit.

De afgelopen week is terecht veel aandacht uitgegaan naar de effecten van de centralisering en het doorgeschoten rendementsdenken op onderwijs. De effecten op onderzoek zijn even problematisch. Medewerkers worden verdeeld in twee groepen, degenen die grote grants binnenhalen en de rest, die steeds vaker een tijdelijk contract heeft en nauwelijks of geen onderzoektijd. Ook de vernauwing van maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek tot onderzoek waarvoor wordt betaald en van onderzoekskwaliteit tot het verwerven van prestigieuze subsidies is een bron van zorg.

Omdat inmiddels duidelijk is hoe contraproductief het huidige systeem is voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, vragen ook wij aan de minister en aan het CvB te gaan werken aan een financieringsmodel dat niet uitsluitend op rendement is gebaseerd, aan democratisering en decentralisering van het universitair bestuur, aan transparantie en accountability van het management ten opzichte van studenten en medewerkers, ook op het terrein van huisvesting en vastgoed, en aan fatsoenlijke contracten voor alle medewerkers.


Amsterdam, 5 March 2015

Dear Minister Bussemaker, dear Members of the Executive Board of the UvA,

The Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) is one of the most successful institutes within the UvA in terms of obtaining large research grants. As recipients of ERC and other big European Grants and large-scale Dutch NWO programmatic and individual grants, including VIDI and VICI awards and the Spinoza Prize – the most prestigious research grants for senior researchers – we have no complaints about our own position within the UvA. The Board sees us as the embodiment of the success of a system that holds individual competition to be a core value. We do not have flexible contracts, we do not have to teach more and more to make ends meet, and our disciplines are not being threatened with closure.

Nonetheless we broadly support the demands of the New University: democratization of the university, decentralization of decision-making, a move away from the excessive focus on efficiency and output, and much greater transparency. The negative consequences of thinking in terms of quantity instead of quality, control instead of trust, and uniformity instead of creativity are becoming increasingly visible in both teaching and research. Because the problems lie partly with the UvA, but also partly with the national level, we direct this letter both to the Minister of Education, Culture and Science, and to the University’s Executive Board.

The Modernisation of University Governance (MUB) law has strongly centralised decision-making authority in Dutch universities: Deans owe accountability to the Executive Board (CvB) and the Executive Board to its own Supervisory Board. Accountability towards staff and students has largely disappeared.

On top of this, the UvA is characterised by a markedly top-down management style, in which (financial and substantive) transparency and accountability are only demanded from the lower levels, and problems are decentralised, but information – let alone decision-making authority – is not. It is near impossible to engage in discussions about housing, closure of specific study programmes or other austerity measures, due to the lack of transparency regarding revenues, expenditures and allocation of funds. The UvA claims to value critical students and committed scientists, but does not see fit to include them in deliberations regarding the governance of their own university.

In the past week, much attention has, rightly, gone out to the effects that centralisation and an excessive focus on efficiency and output have on teaching. But the effects on research are equally problematic. Staff is divided into two groups: those who are awarded large grants, and the rest, those who increasingly survive on temporary contracts with little or no research time. The interpretation of the societal relevance of research as equalling the interests of those who are able to fund research, and the measurement of research quality in terms of grants received, are also a source of concern.

As it has become evident that the current system is counterproductive for the quality of research and teaching, we too ask the Minister and the Executive Board to develop a financing model that is not exclusively focused on output and efficiency, and to work towards the democratisation and decentralisation of university governance, the transparency and accountability of management vis-à-vis staff and students, including on matters of housing and real estate holdings, and decent contracts for all staff.

Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie, faculteitshoogleraar FMG, NWO-grant cultural dynamics 2009-2013

Marlies Glasius, hoogleraar internationale betrekkingen, ERC advanced grant 2012

Eelke Heemskerk, universitair docent politicologie, ERC starting grant 2014

Rivke Jaffe, universitair hoofddocent GPIO, ERC starting grant 2013, NWO VIDI 2013

Barak Kalir, universitair hoofddocent antropologie, ERC starting grant 2013

Giselinde Kuipers, hoogleraar sociologie, ERC starting grant 2009

Amade M’charek, universitair hoofddocent antropologie, ERC consolidator grant 2013

Annemarie Mol, hoogleraar antropologie, ERC advanced grant 2009, Spinozaprijs 2012

Annelies Moors, hoogleraar antropologie, ERC advanced grant 2012

Eileen Moyer, universitair docent antropologie, ERC consolidator grant 2015

Daniel Mügge, universitair hoofddocent politicologie, ERC starting grant 2014, NWO VIDI 2014

Vinh-Kim Nguyen, universitair hoofddocent antropologie, ERC consolidator grant 2013

Richard Ronald, universitair hoofddocent GPIO, ERC starting grant 2011

Olav Velthuis, universitair hoofddocent sociologie, NWO VIDI 2010

Jonathan Zeitlin, hoogleraar politicologie, faculteitshoogleraar FMG, Jean Monnet Chair, EU FP7 large scale integrated research project

Jarrett Zigon, universitair hoofddocent antropologie, NWO VIDI 2010