De Nederlandse tekst volgt hieronder.

At present, ever more decisions are taken at the UvA by managers who are removed from the concerns and needs of students and staff, and do not answer to them for those decisions. Without assuming there is one template that fits each and every program, department, institute, or faculty, we call for the democratization and decentralization of the UvA’s governance structure, in order to allow the academic community to govern itself honestly and responsibly.

While we embark on a thorough discussion of how best to meet this goal, we demand:

 1. An immediate moratorium on restructuring processes, negotiations and sale of UvA property, and institutional mergers;
 2. That the CvB immediately agrees to initiate a detailed proposal on how it intends to facilitate a democratization of the UvA and restore the relations of trust it has undermined, or else resign from their posts;
 3. To initiate a full investigation by an independent committee of the university’s financial policies and current state of affairs.

These are preconditions for, not a consequence of, a university-wide discussion, which must result in the implementation of the following processes:

 1. Shifting the weight of a quantitative, output-based financial model to qualitative forms of evaluation, including peer and student review;
 2. Fostering a genuine academic environment where research and teaching are combined, and countering the present tendency to split these activities into a two-tier system that rewards the former at the expense of the latter;
 3. Defining equitable workloads in teaching, research, and administration, and creating visible and accessible paths to career development for temporary and permanent staff alike.

We call on the CvB to accept our demands for immediate actions (nos. 1-3) and agree unequivocally on the longer-term goals of the university (nos. 4-6) within two days, that is, until Friday 6 March, 2015, at 4pm. Otherwise, we will escalate our struggle, including but not limited to walk-outs, teach-ins, symbolic actions, petitions, occupation of UvA buildings and facilities, performances, gatherings, and strikes.


Eisen aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Thans worden meer en meer beslissingen aan de UvA genomen door managers die ver verwijderd zijn van de zorgen en behoeftes van studenten en medewerkers en geen verantwoording hoeven af te leggen aan hen voor die beslissingen. Wij delen de opvatting dat de verschillende programma’s, afdelingen, instituten en faculteiten niet in een mal passen en doen een oproep voor democratisering en decentralisatie van het UvA-bestuur, opdat de academische gemeenschap de gelegenheid krijgt zichzelf te besturen op een behoorlijke en verantwoorde wijze.

Terwijl we een omvattende discussie aanvangen over de vraag hoe we dit het beste kunnen bereiken, eisen wij:

 1. Een onmiddelijke moratorium op herstructureringsprocessen, onderhandelingen over en verkoop van UvA-gebouwen, en fusies met andere onderwijsinstellingen.
 2. Dat het CvB direct toezegt een gedetailleerd voorstel te doen ter bevordering van de democratisering van de UvA en ter herstel van het vertrouwen dat het eigenhandig heeft ondermijnd, en anders aftreedt.
 3. Een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie naar het financiële beleid en de huidige stand van de financiën van de UvA.

Dit zijn de voorwaarden, niet de uitkomsten, van een UvA-brede discussie die moet leiden tot de implementatie van de volgende punten:

 1. Het verleggen van het zwaartepunt van een kwantitatief, op output-gebaseerd financieringsmodel naar kwalitatieve vormen van evaluatie, zoals peer- en studentreviews.
 2. Het bevorderen van een oprechte academische omgeving waarin onderzoek en onderwijs gecombineerd worden, en het afwenden van de huidige tendens richting een tweerangs systeem dat onderzoek beloont ten koste van onderwijs.
 3. Het bepalen van een evenredige werkdruk in onderwijs, onderzoek en bestuur, en het creëren van transparante en toegankelijke carrièrepaden voor medewerkers in zowel tijdelijke als vaste dienst.

We roepen het CvB op om onze eisen voor onmiddelijke actie (nr. 1-3) in te willigen en de langetermijndoelen van de universiteit (nr. 4-6) in ondubbelzinnige termen te onderschrijven binnen twee dagen en uiterlijk voor vrijdag 6 maart 2015, 16.00 uur. Indien de eisen niet ingewilligd worden, zal Rethink UvA tot verdere actie overgaan, waaronder, maar niet alleen, walk-outs, teach-ins, symbolische acties, petities, bezetting van UvA-gebouwen en -faciliteiten, performances, bijeenkomsten en stakingen.