Scroll down for English

Open brief aan het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen  

The times they are a-changing. In de afgelopen weken hebben UvA-studenten duidelijk gemaakt dat zij genoeg hebben van de ondemocratische bestuursstructuur en het ondoorzichtige beleid van het College van Bestuur, dat rendement en vastgoed boven onderwijs en onderzoek stelt. Wij, UvA-medewerkers, in vaste dienst of niet, zijn daarbij tot nu toe onvoldoende zichtbaar geweest. Maar of wij nu akkoord gaan met de bezettingsmethodes of niet, laat er geen misverstand over bestaan: wij ondersteunen de eisen van onze studenten van harte.

Sommigen van ons zijn actief in Science in Transition of H.NU. Anderen hebben hun onvrede in de media verwoord en zich solidair verklaard met Humanities Rally en De Nieuwe Universiteit. Zeer velen van ons hebben de afgelopen jaren binnen de bestaande kanalen het ene na het andere protest aangetekend tegen regentesk doorgevoerde verschralende maatregelen en verkapte bezuinigingen: het 8-8-4 systeem, de onderzoeksgroepenmarkt in de Zuiderkerk en de door niemand gevraagde, maar desondanks doorgevoerde nieuwe bestuursstructuur. De openlijk door bezuinigingen ingegeven reorganisatieplannen van het Faculteitsbestuur zoals neergelegd in Profiel 2016 zijn op vrijwel unanieme tegenstand gestuit. Onder grote druk, en met frisse tegenzin, hebben wij verder meegediscussieerd over de reorganisatie, om ten slotte te moeten constateren dat in volgende versies van Profiel 2016 voor de zoveelste keer alleen naar onze wensen is geluisterd als die het Faculteitsbestuur te pas kwamen.

Kort en wel: in de afgelopen jaren is een ernstige vertrouwensbreuk ontstaan tussen het College van Bestuur en het Faculteitsbestuur enerzijds en studenten en staf anderzijds. Dit schaadt de reputatie van de universiteit en maakt effectief bestuur met draagvlak onmogelijk. Voor ons is de maat vol. Als staf willen wij onze verantwoordelijkheid voor goed onderzoek en onderwijs serieus kunnen nemen. Niet het CvB, niet het Faculteitsbestuur, niet de besturen van het College en de School of Humanities, maar wij, de afdelingen en capaciteitsgroepen, beschikken over de kennis van zaken om in overleg met onze studenten te zoeken naar de beste opleidingstrajecten en de beste voorwaarden voor goed onderzoek binnen de Faculteit Geesteswetenschappen.

Wij eisen daarom van ons Faculteitsbestuur:

 • Profiel 2016 moet in zijn totaliteit van tafel. De gelden die door het CvB zijn toegezegd en het langere tijdpad moeten worden ingezet om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek daadwerkelijk te verbeteren, zonder voorwaarden vooraf. Alleen op die manier kan de enorme inzet die medewerkers en studenten in de afgelopen maanden hebben getoond, werkelijk worden benut, op een organische manier en gedragen door de mensen van onderop;
 • Op korte termijn moet een grondige aanpassing volgen van de recent ingevoerde bestuursstructuur die, conform de voorspellingen, een adequate planning van onderwijs en onderzoek onmogelijk maakt. De reëel bestaande werkeenheden, zoals capaciteitsgroepen en afdelingen, moeten de zeggenschap over hun opleidingen en onderzoeksprogramma’s terugkrijgen die ze eerder hadden, terwijl staf en studenten door middel van democratisch gekozen organen van medezeggenschap worden verzekerd, te beginnen bij de faculteit;
 • Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële toestand van onze faculteit. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de decaan, het CvB en de minister voortdurend naar elkaar verwijzen zonder verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen. Op basis daarvan moet dan ook een serieuze discussie volgen over de verdeling van gelden tussen de faculteiten (allocatiemodel);
 • Het faculteitsbestuur moet eindelijk kleur bekennen in de discussie over de groeiende, onacademische scheiding van onderwijs en onderzoek (winner takes all). In dat kader moet er zo snel mogelijk een brede discussie worden geopend over de effecten van het toekenningssysteem voor onderzoeksgelden (NWO, ERC) en de structurele inzet van zóveel tijdelijk personeel in het onderwijs.

Indien u deze brief wilt ondertekenen, dan kunt een email te sturen naar [email protected]. Gelieve daarbij ook uw affiliatie te vermelden (faculteit, functie).


An open letter to the managing board of the Humanities Faculty

The times they are a-changing. In the past weeks UvA students have shown that the cup was brimming with the undemocratic management structure and the opaque policies of the University Board, which prizes profitability and property above research and teaching. We – university staff members, permanent and temporary – have up till now been less visible in this respect. However, and putting aside the discussion about the occupation methods employed, let there be no doubt: we completely support the demands of our students.

Some of us are active in Science in Transition or H.NU. Others have aired their concerns in the media and declared their solidarity with Humanities Rally and The New University. Many of us have over the past years protested via the usual channels against the impoverishing, top-down measures and masked cuts: the 8-8-4 system, the research market in the Zuiderkerk, and the unwished-for and yet implemented new governance structure.

The reorganization plans openly initiated by the faculty board, as set in Profile 2016, were unanimously opposed. Under massive pressure, and strongly against our wishes, we discussed the reorganization, only finally to conclude that in the next versions of Profile 2016, again and again, the Faculty Board only listened to our wishes when it suited them. In short, over the past years a crisis of trust has developed between the University Board and the Faculty Board on the one hand, and students and staff on the other. This damages the reputation of the university and renders effective management with staff support impossible.

We have reached our limit. As staff members we want to be able to take our responsibility for teaching and research seriously. Neither the University Board, nor the Faculty Board, nor the managers of the College and the Graduate School of Humanities, but we, the departments and capaciteitsgroepen, together with our students, are most suited to develop the best programs and the best conditions for research in the Humanities Faculty.

We therefore demand:

 • Profile 2016 must, in its entirety, be abolished. Funding approved by the University Board must be dedicated to the genuine improvement of the quality of research and teaching in the long term, without preconditions. Only in that manner will the enormous effort of coworkers and students in the past several months be put to real use, organically and from the bottom up;
 • An immediate and full revision of the recently implemented governance structure, which, according to our prognosis, makes it impossible to adequately plan research and teaching activities. The actual work units, such as departments and capaciteitsgroepen, must retain their past input on programs and research topics, while staff and students generally should be assured their voices are heard by means of representative bodies;
 • A full investigation must be launched concerning the financial situation of our faculty. We find it unacceptable that the dean, the University Board, and the Education Minister continue to refer to one another without taking responsibility for their own decisions. On the basis of this investigation serious discussion must follow regarding the distribution of funds among the faculties;
 • The Faculty Board must finally acknowledge the growing, unacademic division between teaching and research (winner takes all). In this context there needs to be an immediate discussion about the effects of the research funding systems (NWO, ERC) and the structural introduction of so many temporary teaching staff.

If you want to add your signature to the list, please send an e-mail stating your support and affiliation (faculty, job title) to [email protected].


Signatories

UvA-FGW

 1. Mieke Aerts
 2. Huub van Baar
 3. Rosanne Baars
 4. Axel Bakker
 5. Masha Bakker
 6. Mathieu de Bakker
 7. Mieke Bal
 8. Sruti Bala
 9. Mara Baldi
 10. Anne Bannink
 11. Adrie Barentsen
 12. Lotte Batelaan
 13. Marie Beauchamps
 14. Anneke Beerkens
 15. Jacob A. van Belzen
 16. Josephine van den Bent
 17. Daphne van den Berch van Heemstede
 18. Alma van der Berg
 19. Maaike van Berkel
 20. Sophie Berrebi
 21. Christian Bertram
 22. Beerd Beukenhorst
 23. Carolyn Birdsall
 24. George Blaustein
 25. Anna Blijdenstein
 26. Joost de Bloois
 27. Laura Boerhout
 28. Jeremy Boissevain
 29. Ellen Bojanic-Haarsma
 30. Marten Jan Bok
 31. Fanne Boland
 32. Jacques Boogaart
 33. Jeroen Boomgaart
 34. René Boomkens
 35. Erik Borra
 36. Lex Bosman
 37. Arthur Bot
 38. Tanja Bouwman
 39. Astrid Bracke
 40. Daphne Brandenburg
 41. Pieter van den Broek
 42. Klara Broekhuijsen
 43. Petra Brouwer
 44. Elsbeth Brouwer
 45. Magtelt Brüggen Israëls
 46. Sill Bruijn
 47. Jelle Bruineberg
 48. Lex Bruinhof
 49. Elizabeth Buettner
 50. Paris Cameron-Gardos
 51. Frans Camphuijsen
 52. Wouter Capitain
 53. Robin Celikates
 54. Chiara de Cesari
 55. R.J. Chapp
 56. Karin Christof
 57. Eveline Citron-Schlatmann
 58. Carrol Clarkson
 59. Robert Cloutier
 60. Saskia Cohen-Willner
 61. Maarten Coolen
 62. Janna Coomans
 63. Paul Cornelis
 64. Wilbert Cornelissen
 65. Ines Créspo
 66. Camille Creyghton
 67. Sara Crombach
 68. Peter van Dam
 69. Mario Damen
 70. Carla Dauven
 71. Femke Deen
 72. Paul Dekker
 73. Christine Delhaye
 74. Pedram Dibazar
 75. Michael Dieter
 76. Paul Dijstelberge
 77. Lucinda Dirven
 78. Dana Dolghin
 79. Gijs van Donselaar
 80. Maarten Doorman
 81. Niels van Doorn
 82. Margreet Dorleijn
 83. Magda van Duijkeren-Hrabová
 84. Thomas von der Dunk
 85. Karin van Es
 86. Rachel Esner
 87. Peter Eversmann
 88. Alberto Feenstra
 89. Simon Ferdinand
 90. Olga Fischer
 91. Moritz Föllmer
 92. Peter Forshaw
 93. Ricarda Franzen
 94. Sanne Frequin
 95. Joseph Früchtl
 96. Jan Hein Furnee
 97. David Gauthier
 98. Abraham Geil
 99. Maartje van Gelder
 100. Guy Geltner
 101. René Genis
 102. Piet Gerbrandy
 103. Carolin Gerlitz
 104. Stefano Giani
 105. Marijke Gnade
 106. Federico Gobbo
 107. Hein Goeyens
 108. Moosje M. Goosen
 109. Frans Grijzenhout
 110. Laura van Grinsven
 111. Michiel van Groesen
 112. Hernán Labbé Grunberg
 113. Janneke van der Ham
 114. Laetitia Hamel
 115. Wouter Hanegraaff
 116. Johan Frederik Hartle
 117. Dan Hassler-Forest
 118. Annemarie van Heerikhuizen
 119. Margriet van Heesch
 120. Rutger Helmers
 121. Helmer Helmers
 122. Emily Hemelrijk
 123. J.M. Hemelrijk
 124. Rianne Hermans
 125. Joke Hermes
 126. Chris Hermsen
 127. Marjolein Hogenbirk
 128. Hero Hokwerda
 129. Trixie Hölsgens
 130. Wim Honselaar
 131. Bastiaan Hoorneman
 132. Leonard van ’t Hul
 133. Charles Hupperts
 134. Alexander Jackob
 135. Erik Jacobs
 136. Yolande Jansen
 137. Hanna Jansen
 138. Berit Janssen
 139. Jitske Jasperse
 140. Kristine Johanson
 141. Irene de Jong
 142. Johan de Jong
 143. Francisca Jungslager
 144. Maria Kager
 145. Artemy M. Kalinovsky
 146. Janneke Kalsbeek
 147. Tanja Kassenaar
 148. Ammeke Kateman
 149. Lisa Kattenberg
 150. Michiel van Kempen
 151. Martje aan de Kerk
 152. Tamara van Kessel
 153. Sybrandt van Keulen
 154. Eloe Kingma
 155. Julian Kiversteijn
 156. Sanne Klaver
 157. Merel Klein
 158. Annelies Kleinherenbrink
 159. Indra Kneepkens
 160. Daniel Knegt
 161. Noam Knoller
 162. Erna Kok
 163. Mieke Kolk
 164. Nina Köll
 165. Jaap Kooijman
 166. Corina Koolen
 167. Kasper van Kooten
 168. Hannah Kousbroek
 169. Diana Kretschmann
 170. Melle Kromhout
 171. Samuël Kruizinga
 172. Vincent Kuitenbrouwer
 173. Lisa Kuitert
 174. Rudi Künzel
 175. Julia Kursell
 176. Aylin Kuryel
 177. Krisztina Lajosi
 178. Michiel van Lambalgen
 179. Shaun Lavelle
 180. Jan Lazardzig
 181. Merel Leeman
 182. Karin van Leeuwen
 183. Marianne van Leeuwen
 184. Michiel Leezenberg
 185. Mia Lerm-Hayes
 186. Clé Lesger
 187. Henk van der Liet
 188. Matthijs Lok
 189. Muriël Louwaard
 190. Radovan Lučić
 191. Flora Lysen
 192. Tara MacDonald
 193. Amani Maihoub
 194. Wilma Maljaars
 195. Tatiana Markaki
 196. Emiel Martens
 197. Niall Martin
 198. Eef Masson
 199. Elisabetta Materassi
 200. Marita Mathijsen
 201. Annemiek Mattern
 202. Marcel Maussen
 203. Hubertus Martin Mayr
 204. Antonia Mazel
 205. Marga van Mechelen
 206. Guido van Meersbergen
 207. Miriam Meissner
 208. Willem Melching
 209. Bram Mellink
 210. Paul Mepschen
 211. Kees Mercks
 212. Eric Metz
 213. Helen Metzelaar
 214. Elisabeth Meyer
 215. Martin Möhlmann
 216. Ansgar Mohnkern
 217. Gene M. Moore
 218. Esther Mulders
 219. Thomas Muntz
 220. Judith Naeff
 221. Djoeke van Netten
 222. Arent van Nieukerken
 223. Ivo Nieuwenhuis
 224. Marjan Nijborg
 225. Arjan Nobel
 226. Willemijn van Noord
 227. Judith Noorman
 228. Anja Novak
 229. Thomas Nys
 230. Joris Oddens
 231. Christian Gosvig Olesen
 232. Karlijn Olijslager
 233. Wouter Oomen
 234. Bram van Oostveld
 235. Loes Opgenhaffen
 236. Emilie van Opstall
 237. Peter van Ormondt
 238. Nur Özgenalp
 239. Floris Paalman
 240. Manon Parry
 241. Marco Pasi
 242. Daniela de Paulis
 243. Sylvia Pauw
 244. Esther Peeren
 245. Pieter Pekelharing
 246. Linda Pennings
 247. Rik Peters
 248. Ruud Peters
 249. Tymen Peverelli
 250. Roland Pfau
 251. Robin Pistorius
 252. Thomas Poell
 253. Suze van der Poll
 254. Ulrike Popp-Baier
 255. Lotte van Poppel
 256. Mattijs van de Port
 257. Eleá de la Porte
 258. Natka Pupovac
 259. Ingmar Reesing
 260. Marleen Rensen
 261. Patrice Riemens
 262. Jochem Riesthuis
 263. Everdien Rietstap
 264. David Rijser
 265. Miriam van Rijsingen
 266. Yolanda Rodríguez Pérez
 267. Bert van de Roemer
 268. Laura Roling
 269. Hanneke Ronnes
 270. Aukje van Rooden
 271. Ronald de Rooy
 272. Hans van Rossum
 273. Jan Rotmans
 274. Benjamin Rous
 275. Annika Rulkens
 276. Loes Rusch
 277. Federica Russo
 278. Mart Rutjes
 279. Ellen Rutten
 280. Matthé Scholten
 281. Natalie Scholz
 282. Sebastian Scholz
 283. Albert van der Schoot
 284. Patricia Schor
 285. Mauro Scoretti
 286. Frank Seifart
 287. Eliza Shemesh
 288. Madelon Simons
 289. Christian Skirke
 290. Lisanne Snelders
 291. Rik Spanjers
 292. Anna Sparreboom
 293. Menno Spiering
 294. Markus Stauff
 295. Arie van Steensel
 296. Mikki Stelder
 297. Jeltsje Stobbe
 298. Hanneke Stuit
 299. Jules Sturm
 300. Alice Taatgen
 301. Johannes G. van der Tak
 302. Birkan Taş
 303. Jan Teurlings
 304. Inge Tinbergen
 305. Barbara Titus
 306. Francesco Torres-Tamarit
 307. Assimakis Tserronis
 308. Sjoerd van Tuinen
 309. Jouke Turpijn
 310. Marc Tuters
 311. Maria Bonaria Urban
 312. Marijke de Valck
 313. Carlos Vaquero Patricio
 314. Hugo van der Velden
 315. Lonneke van der Velden
 316. Wyger Velema
 317. Lukas Verburgt
 318. Tim Verlaan
 319. Margreet Vermeulen
 320. Jojada Verrips
 321. Eddie Vetter
 322. Connie Veugen
 323. Irene Villaescusa Illán
 324. Karen Vintges
 325. Jeroen Vis
 326. Jacky Visser
 327. Laurens de Vos
 328. Vesna Vravnik
 329. Jitte Waagen
 330. Tamar de Waal
 331. Wouter Wagemakers
 332. Jan Waszink
 333. Lina Weber
 334. Claire Weeda
 335. Bastiaan van der Weij
 336. Wendelien van Welie-Vink
 337. Esther Weltevrede
 338. Sabine van Wesemael
 339. Johan Weststeijn
 340. Willem G. Weststeijn
 341. Gerard Wiegers
 342. Willy van Wier
 343. Lisa Wiersma
 344. Henry Wijsbek
 345. M.M.F. de Wit
 346. Arno Witte
 347. Thijs Witty
 348. Timothy Yaczo
 349. Rob van der Zalm
 350. Sara Zampieri
 351. Veronika Zangl
 352. Jeroen van Zanten
 353. Daniël de Zeeuw
 354. Suze Zijlstra
 355. Adrienne Zuiderweg
 356. Roos van der Zwaard
 357. Ingrid de Zwarte

Andere faculteiten UvA en HvA

 1. Anna Aalten, FMG
 2. Paul Aarts, FdR
 3. Donya Alinejad, AUC
 4. Dennis Arnold, FMG
 5. Hasan Ashraf, FMG
 6. Saskia Baas, AUC
 7. Joost Bastings, FNWI
 8. Maarten Bavinck, FMG
 9. Luca o Bertolini, FMG
 10. Marten Boekelo, FMG
 11. Farid Boussaid, FMG
 12. Marieke Brand, FMG
 13. Marco te Brömmelstroet, FMG
 14. Renske van Bronswijk, FMG
 15. Joris Buis, FNWI
 16. Mieke Lopes Cardozo, FMG
 17. Adam Chambers, AUC
 18. Sébastien Chauvin, FMG
 19. Tamira Combrink, FMG
 20. Lieve de Coninck, FMG
 21. Dorotea Dechau, FMG
 22. Martijn Dekker, FMG
 23. Annelieke Driessen, FMG
 24. Linda Duits, FMG
 25. Eva van den Eijnde, HvA
 26. Roel van Engelen, FMG
 27. Tara Fiorito, FMG
 28. Molly Fitzpatrick, FMG
 29. Thomas Franssen, FMG
 30. Sabine Geers, FMG
 31. Wouter van Gent, FMG
 32. Sabine de Graaf, FMG
 33. Erella Grassiani, FMG
 34. Ernst van den Hemel, AUC
 35. Mieke van Hemert, FMG
 36. Cody Hochstenbach, FMG
 37. Jesse Hoffman, FMG
 38. Steije Hofhuis, FNWI
 39. Marijn Hoijtink, FMG
 40. Tjitske Holtrop, FMG
 41. Michaela Hordijk, FMG
 42. Oliver Human, FMG
 43. Rivke Jaffe, FMG
 44. Elmar Jansen, FNWI
 45. Yvette Jansen, FMG
 46. Marie-Louise Janssen, FMG
 47. Jeske Jongerius, FMG
 48. Barak Kalir, FMG
 49. Machiel Keestra, FNWI
 50. Svetlana Kharchenkova, FMG
 51. Umut Kibrit, FMG
 52. Kristien Klauvus, FMG
 53. John Kleinen, FMG
 54. Sicco de Knegt, FNWI
 55. Reinhilde Sotiria König, FMG
 56. Kristine Krause, FMG
 57. Bernard Kruithof, FMG&FNWI
 58. Heather Kurzbauer, FdR
 59. Chunglin Kwa, FMG
 60. Pieter Lagerwaard, FMG
 61. Candida Leone, FdR
 62. Floris Roelofsen, ILLC
 63. Geert Lovink, HvA
 64. Martijn Lunder, FdR
 65. Virginie Mamadouh, FMG
 66. Sofie Marien, FMG
 67. Vivienne Matthies-Boon, FMG
 68. Julie McBrien, FMG
 69. Tracian Meikle, FMG
 70. Antoinette Muntjewerff, FdR
 71. Paul Nagtegaal, HvA
 72. Sietze Norder, IIS
 73. Breanndán Ó Nualláin, AUC
 74. Nicole Oei, FMG
 75. Gözde Pelivan Cemgil, FMG
 76. Dorien Pessers, FdR
 77. Margriet Poppema, FMG
 78. Ger Post, FNWI
 79. Nicky Pouw, FMG
 80. Manolis Pratsinakis, FMG
 81. Maria Reimer, FdR
 82. Mieke de Roo, FMG
 83. Enzo Rossi, FMG
 84. Jaap Rothuizen, FNWI
 85. Reinder Rustema, IIS
 86. Yatun Sastramidjaja, FMG
 87. Federico Savini, FMG
 88. Janna Schoenberger, AUC
 89. Joeri Scholtens, FMG
 90. Anne Schuth, FNWI
 91. Willy Sier, FMG
 92. Stephanie Simon, FMG
 93. James Slevin, FMG
 94. Boris Slijper, FMG
 95. Olga Sooudi, FMG
 96. Martijn Stegeman, FNWI
 97. Garjan Sterk, HvA
 98. Tijs van der Storm, FNWI
 99. Sylvia Tidey, FMG
 100. Damian Trilling, FMG
 101. Annisa Triyanti, FMG
 102. Douwe Truijens, FMG
 103. Yannis Tzaninis, FMG
 104. Milena Veenis, FMG
 105. Olav Velthuis, FMG
 106. Imrat Verhoeven, FMG
 107. Nanke Verloo, FMG
 108. Hebe Verrest, FMG
 109. Renee Visser, FMG
 110. Vincent Visser, FNWI
 111. Else Vogel, FMG
 112. Marco de Waard, AUC
 113. Julienne Weegels, FMG
 114. Mandy de Wilde, FMG
 115. Kersti Wissenbach, FMG
 116. Martijn Wokke, FMG

Extern

 1. Chantal Bax, Radboud Universiteit Nijmegen
 2. Daniel Bendix, Universität Kassel
 3. Cristina Del Biaggio, University of Geneva
 4. Gusta Bouman, Universiteit Utrecht
 5. Pepijn Brandon, University of Pittsburgh
 6. Evelien de Bruin, Vrije Universiteit
 7. Toby Carrol, City University of Hong Kong
 8. Jenneke Christiaens, Vrije Universiteit Brussel
 9. Jeroen Deploige, Rijksuniversiteit Gent
 10. Teun A. van Dijk, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
 11. Arjan van Dixhoorn, University College Roosevelt, International Honors College of Utrecht University
 12. Henk Driessen, Radboud Universiteit
 13. Jan Dumolyn, Universiteit Gent
 14. Eddo Evink, University of Groningen
 15. Sanli Faez, Leiden University
 16. Willem Frijhoff, Erasmus Chair for Humanities on behalf of the G.Ph. Verhagen Foundation
 17. René Gabriëls, Maastricht University
 18. Maarten van Gageldonk, Radboud Universiteit
 19. Alexander Gallas, Universität Kassel
 20. Fabiola Jara Gomez, Universiteit Utrecht
 21. Jason Groves, Rutgers University
 22. Gerhard van den Heever, University of South Africa
 23. Peter Herrmann, Max Planck Institute
 24. Margriet Hoogvliet, University of Leeds, University of Groningen
 25. Henk van Houtum, Radboud Universiteit
 26. Frans Kamsteeg, Vrije Universiteit
 27. Evelien Keizer, University of Vienna
 28. Sebastian Knake, Goethe University, Frankfurt
 29. Sanne Koevoets, Universiteit Utrecht
 30. Jennifer Koslow, Florida State University
 31. Olivier Thomas Kramsch, Radboud Universiteit
 32. Claudia van Kruistum, Vrije Universiteit
 33. Matthijs Kuipers, European University Institute
 34. Max Lane, Victoria University, Melbourne
 35. Koen Lemaire, Vrije Universiteit
 36. Chris Lorenz, Vrije Universiteit
 37. Bettelou Los, Edinburgh University
 38. Harro Maas, Universiteit van Lausanne
 39. Daniela Merolla, Universiteit Leiden
 40. Birgit Meyer, Universiteit Utrecht
 41. Gijs Mulder, Radboud Universiteit Nijmegen
 42. Johannes Müller, Universiteit Leiden
 43. Kristine Müller, Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig
 44. Roland Noske, Université de Lille
 45. Lucas Noyon, Universiteit Leiden
 46. Jaap van Oosten, Universiteit Utrecht
 47. Sara Polak, Leiden University
 48. André de Raaij, ASIRA – Loughborough
 49. Remco Raben, Universiteit Utrecht
 50. Hans Radder, Vrije Universiteit
 51. Mathilde Roza, Radboud Universiteit Nijmegen
 52. Philipp Schmerheim, University of Bremen
 53. Praveen Sewgobind, Vrije Universiteit
 54. James D. Sidaway, National University of Singapore
 55. Horst Simon, Freie Universität Berlin
 56. Marjoleine Sloos, Aarhus University
 57. Irene Stengs, Meertens Instituut
 58. Ed Taverne, Rijksuniversiteit Groningen
 59. Peter D. Thomas, Brunel University London
 60. Renée van de Vall, Universiteit Maastricht
 61. VAWO, National Scientists’ Union
 62. Berend Verhoeff, Rijksuniversiteit Groningen
 63. Hans de Waardt, Vrije Universiteit
 64. Frank Willaert, Universiteit Antwerpen
 65. Bart Wissink, City University of Hong Kong

If you want to add your signature to the list, please send an e-mail stating your support and affiliation (faculty, job title) to [email protected].