Amsterdam, 12 juni 2015

Geachte mevrouw de minister,

Met deze brief willen wij onze bezorgdheid uiten over de modus operandi van de Raad van Toezicht in het huidige hervorminsgsproces aan de UvA. Op 25 mei 2015 schreven ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally een brief aan de Raad van Toezicht waarin we onze bedenkingen uiten ten aanzien van de sollicitatieprocedure van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur en een nieuwe rector magnificus voor de UvA. Deze brief is als bijlage toegevoegd. Zoals u kan lezen roepen wij de Raad van Toezicht op om de brede universitaire gemeenschap in het sollicitatieproces te betrekken, om expliciet in de profielschets op te nemen dat kandidaten zich houden aan de reeds gedane afspraken, en om deze procedure te gebruiken als signaal dat men de gewenste cultuuromslag in het universitaire management serieus neemt.

Tot op heden hebben wij op deze brief nog geen enkele reactie ontvangen van de Raad van Toezicht, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dit is geen geïsoleerde gebeurtenis maar past in een patroon waarin de Raad van Toezicht volledige radiostilte aanhoudt vis­à­vis de verschillende actiegroepen. De Raad toont hiermee aan dat de gebeurtenissen van de laatste maanden volledig aan hem voorbijgegaan zijn. Door te weigeren om met ons in gesprek te gaan illustreert de Raad van Toezicht net die regenteske houding waartegen studenten, docenten en professoren in actie zijn gekomen. Bovendien getuigt het van weinig respect ten aanzien van de academische gemeenschap wanneer een officieel orgaan weigert zelfs nog maar te antwoorden op een brief waarin een deel van diezelfde academische gemeenschap haar bezorgdheid uit over de huidige gang van zaken. In plaats daarvan zien we een Raad van Toezicht die zich uitdrukkelijk isoleert van de bredere universitaire beweging en in al haar acties terugvalt op weinig transparant achterkameroverleg met een kleine selectie van medezeggenschapsorganen.

Dit alles is zorgwekkend, net omdat we ons in een cruciale overgangsperiode voor de UvA bevinden, en niets lijkt aan te geven dat deze Raad van Bestuur in staat is om dit proces in goede banen te leiden.

U heeft zich gedurende de laatste maanden herhaaldelijk publiekelijk uitgesproken dat het noodzakelijk is dat er een cultuuromslag bij het universiteitsmanagement plaatsvindt. Aangezien u de leden van de Raad van Toezicht benoemt, hebben wij de volgende vragen voor u:
­
Gaat u als bevoegde minister akkoord met de houding van de Raad van Toezicht?
­
Indien ja, op basis van welke argumenten?

Indien het antwoord op de vorige vraag negatief is: welke initiatieven kan u ontwikkelen
opdat de Raad van Toezicht een meer inclusieve en transparante houding kan ontwikkelen?

We kijken met afwachting uit naar uw antwoord, en verzekeren u van onze meeste hoogachting.
ReThink UvA

Update: 13 juni 2015 14:42. De Raad van Toezicht laat via Foliaweb weten dat er wel een brief verzonden is. “De UvA laat weten dat de Raden van Toezicht op 27 mei een ontvangstbevestiging en op 8 juni een inhoudelijke reactie heeft gegeven op het advies van de medezeggenschapsraden en protestgroepen. Uit de inhoudelijke reactie blijkt dat de Raad in het vervolg van de procedure de medezeggenschapsraden en niet de protestgroepen als gesprekspartner ziet” (http://www.foliaweb.nl/organisatie/rethink-uva-hekelt-raad-van-toezicht-in-open-brief/). ReThink UvA zoekt uit wat er precies gebeurd is.

Update 2: 13 juni 2015 15:00. Na onderzoek blijkt dat het secretariaat van de RvT haar reactie op 8 juni naar een verkeerd emailadres stuurde. De reactie is nu zaterdag 15:00 uur dan toch in de inbox van ReThink UvA terecht gekomen. ReThink UvA beraadt zich op een antwoord.

Update 3: 15 juni 2015 11:30. In reactie op de alsnog ontvangen brief van de RvT heeft ReThink UvA de volgende aanvullende brief aan minister Bussemaker geschreven.

“Geachte mevrouw de minister,

Op vrijdag 12 juni stuurde ReThink UvA u een email over de houding van de Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het weekend hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden die we aan u willen meegeven om mee te nemen in uw overweging.

Zaterdag 13 juni reageerde de RvT via Folia dat ze ons wél een email hadden gestuurd, namelijk op 8 juni. Wij van onze kant hebben deze email echter nooit ontvangen. Na onderzoek bleek dat de RvT de brief naar een verkeerd emailadres had gestuurd, en omstreeks 14h30 ontvingen we uiteindelijk dan toch het antwoord van de RvT (toegevoegd in bijlage).

Het antwoord van de RvT maakt echter expliciet wat we in onze oorspronkelijke brief aan de kaak stelden, namelijk dat de RvT enkel en alleen de centrale medezeggenschap als gesprekspartner erkent. Er werd weliswaar een debat georganiseerd waarin de mening van de academische gemeenschap gevraagd werd, maar hiervan werd enkel mondeling verslag gedaan aan de RvT, die zelf afwezig was bij het debat. Van dit mondelinge verslag kan niet door de academische gemeenschap gecontroleerd worden in hoeverre de standpunten correct werden weergegeven. Evenmin kan de academische gemeenschap te weten komen welke argumenten door de verschillende partijen opgevoerd werden om tot hun besluit te komen. We willen er ook op wijzen dat het zich beperken tot overleg met de centrale medezeggenschap net één van de oorzaken was die tot de huidige onrust leidden, en vrezen dat vasthouden aan deze werkwijze niet de nodige rust en stabiliteit zal brengen.

Gegeven deze overwegingen willen wij de vragen die wij in onze eerste brief aan u stelden herhalen:

· Gaat u al bevoegde minister akkoord/stemt u als bevoegde minister in met de houding/het standpunt van de Raad van Toezicht?

· Indien ja, op basis van welke argumenten?

· Indien het antwoord op de vorige vraag negatief is: welke initiatieven kunt u nemen opdat de Raad van Toezicht een meer inclusieve en transparante houding kan ontwikkelen?

We kijken uit naar uw antwoord en danken u alvast voor uw tijd en aandacht.

ReThink UvA”