<< Zo wordt nu vooral de top verwisseld, terwijl heel de piramide van een complexe instelling als de Universiteit uiteen genomen en  – samen met de basis – van de grond af in een nieuw verband opgebouwd zou moeten worden. >>

LouiseGunning_CVB_UVA_vertrekt

Een hoofd van een Stads-Universiteit die haar toevlucht moet zoeken bij de Burgemeester van die stad (woensdagavond 25 februari 2015), heeft daarmee  ook zichzelf uitgeschakeld. De overdrachtelijke blinde bestuurster Louise Gunning verschool zich letterlijk achter de éénogige koning van die avond in het vers bezette Maagdenhuis, Eberhard van der Laan.

In haar verklaring bij het neerleggen van haar ambt wijst Gunning op een actieplan met tien punten, die bij zorgvuldige lezing duidelijk maken dat het dit plan is waarop een nieuw – van boven af – aan te stellen bestuur haar beleid gaat baseren. Zelfde methode: ‘top-down’. Zo valt bij punt 3 direct al het woord ‘decentralisatie’ dat vaak mis begrepen wordt. Het is niets anders dan een herschikking vanuit het centrum – vanaf de top – naar beneden om weer greep te krijgen op wat door omstandigheden en tijd losgewoeld is. ‘Decentralisatie’ is bedoeld als een meer effectieve vorm van ‘centralisatie’.

Ook de standaard belofte bij sociale onrust van ‘medezeggenschap’ wordt weer van stal gehaald (punt 1). “Versterkte medezeggenschap” heet het, alsof  niet juist deze manipulatieve methode van ‘medeplichtig’ maken van vertegenwoordigers – losgeweekt van hun basis –  de huidige crisis mee heeft helpen veroorzaken.

Nergens in het ‘Tien Puntenplan’ worden concrete uitspraken gedaan over afvaardiging, mandaat-geving en vooral herroepbaarheid van vertegenwoordigers door al diegenen die niet direct aan de besluitvorming kunnen deelnemen (het model van eens in de zoveel jaar verkiezen van facultaire of andere basis-vertegenwoordigers die niet tussentijds herroepbaar zijn, veroorzaakte juist dat losweken van de basis van vertegenwoordigers in medezeggenschaps-fora, iets wat zich ook uitte en uit in de lage opkomstpercentage bij verkiezingen binnen de universiteit).

Het ultieme zwaktebod van het huidige terugtreden van het hoofd van het College van Bestuur (CvB) van de universiteit is dat de benoeming van de ‘hele top-laag’ van de Universiteit op geen enkele wijze ter sprake komt, of ter discussie gesteld wordt. Dit terwijl dit toch direct door het Ministerie van Onderwijs gebeurd middels een getrapt systeem. De Raad van Toezicht (RvT) wordt aangesteld door de Minister van Onderwijs. Deze raad benoemt het CvB.  Het is de RvT die verantwoordelijk gehouden zou moeten worden voor het beleid van het in opspraak gekomen al te commercieel getinte beleid van het College van Bestuurd van de Universiteit van Amsterdam. Is er ergens dan sprake van dat de Raad van Toezicht opgeroepen wordt af- of terug te treden? Wordt dat op zijn minst geëist door de protesteerders? (3)

Louise Gunning is nu ‘het zoenoffer’. de ‘zondebok’  waarop zoveel mogelijk schuld geladen wordt om haar vervolgens uit te drijven en aldus de overgebleven leden van het bestuur van de universiteit (CvB 3 overblijvende leden) (4) en de Raaf van Toezicht (RvT 7 leden) (5) te reinigen.

Wat mij opviel de afgelopen twee maanden is dat ik (anders dan tijdens de studentenrevoltes van 46 jaar geleden) geen getekende schema’s tegen kwam van hoe de besluitvormingsstructuur van de Universiteit van Amsterdam nu functioneert en weer andere schema’s hoe het anders zou kunnen. Zonder een dergelijke inzichtelijk maken, zonder duidelijk verbeelde voorstellen (organogrammen) blijft het immers bij woorden wier betekenis al snel uitgehold wordt.

<< Een andere universiteit behoeft ook een andere visualisatie. Algemene deelname aan het beheer van een universiteit vergt een veralgemenisering van inzicht in haar bestuurlijke werking. >>

—-

(1) “Gunning en de rest van het bestuur liggen al lange tijd onder vuur. Studenten en docenten van de Amsterdamse universiteit eisen onder andere meer inspraak in het bestuur en meer vaste contracten. De universiteit heeft de afgelopen weken intensief met studenten en docenten onderhandeld, maar die gesprekken verliepen moeizaam. Het bestuur probeerde de docenten tegemoet te komen met een tienpuntenplan, maar de actievoerders zeiden alsnog het vertrouwen in de universitaire leiding op. Om hun ontevredenheid kracht bij te zetten bezetten actievoerders eerst het Bungehuis en later het Maagdenhuis. Beide panden werden uiteindelijk ontruimd door de ME, waarbij in totaal meer dan vijftig arrestaties werden verricht. Die aanpak leidde tot veel extra kritiek op het bestuur.”
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/19/louise-gunning-vertrekt-als-voorzitter-bestuur-uva/g

(2) De in onderstaande verklaring genoemde ‘Commissies van Toezicht’ van de UvA en de HvA worden in de eerste plaats door Het Ministerie van Onderwijs aangesteld.

“Gunning: ‘Ik hoop dat mijn vertrek de Raden van Toezicht de ruimte en de tijd geeft om een vernieuwd College van Bestuur samen te stellen. Een College van Bestuur dat in staat is om weer rust te brengen binnen de Universiteit van Amsterdam en in de komende tijd leiding te geven aan de modernisering, met als uitgangspunt het tienpuntenplan. Een College van Bestuur dat de belangen van zowel de Universiteit van Amsterdam als de Hogeschool van Amsterdam behartigt.’”
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/nieuwsberichten/2015/04/voorzitter-college-van-bestuur-universiteit-van-amsterdam-biedt-ontslag-aan.html

Het door Gunning genoemde ‘Tien Puntenplan’:

“1) Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel

2) Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken

3) Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen

4) Volledige financiële openheid

5) Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap

6) Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop

7) Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek

8) Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten

9) Hal Maagdenhuis voor debatten

10) Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid”
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/nieuwsberichten/2015/03/uitwerking-10-puntenplan.html

(3) In de “Open Brief Aan De Raad Van Toezicht” van ‘De Nieuwe Universiteit’ van 17 april 2015, wordt daar in ieder geval NIET over gesproken.
http://newuni.nl/2015/04/open-brief-aan-de-raad-van-toezicht/

(4) College van Bestuur UvA:
“De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raden van Toezicht van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.”
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/organisatiegids/organisatiegids/organisatiegids/folder/college-van-bestuur/college-van-bestuur.html

(5) Raad van Toezicht UvA:
“De leden van de raad worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor ten hoogste vier jaar benoemd.”
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/organisatiegids/organisatiegids/organisatiegids/folder/raad-van-toezicht/raad-van-toezicht.html

Een tiental andere reacties op de protesten bij de UvA zijn te vonden op mijn Flickr nieuws-tableau site in het album UVA/ontzet
https://www.flickr.com/photos/7141213@N04/sets/72157648696798263/