[please scroll down for English]

ReThink UvA heeft vandaag kennis genomen van het besluit van de Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR), waarin deze organen de Raad van Toezicht adviseren dat het College van Bestuur in zijn huidige samenstelling onvoldoende vertrouwen geniet. De medezeggenschap heeft hiermee een doorslaggevende keuze in het belang van de gehele UvA gemaakt, wat een noodzakelijke stap is in het herstel van vertrouwen tussen de universitaire gemeenschap en diens bestuurlijke organen. Het vervangen van het College van Bestuur in zijn huidige samenstelling is een belangrijk signaal dat de democratische hervorming van de UvA serieus genomen wordt.

ReThink UvA roept de Raad van Toezicht van de UvA op om de door haar aangekondigde beslissing te laten leiden door de geest van democratie die in de afgelopen periode door verschillende actieplatforms onder de aandacht is gebracht, en die sindsdien met zoveel kracht op de academische agenda is gezet. ReThink UvA benadrukt hierbij ook dat de aandacht deze week voor de rol van het CvB niet mag afleiden van de noodzaak voor structurele hervormingen van het democratische beslissingsproces van de UvA, waarbij de gehele academische gemeenschap gebaat is.

ReThink UvA was pleased to learn about the results from today’s Joint Meeting of the University of Amsterdam’s student council (CSR) and works council (COR), which have together moved to advise the university’s Supervisory Board that the current Executive Board is no longer deemed fit to continue in its current composition. Both participatory bodies have thereby made a decisive choice in the UvA’s best interest, and have made a necessary step in the restoration of trust between the academic community and its management. Replacing the Executive Board in its current composition is an important sign that democratic reforms at the UvA are being taken seriously.

ReThink UvA calls upon the UvA’s Supervisory Board to let its forthcoming decision be informed by the spirit of democracy that has been established by various action platforms in recent weeks, and which now features so prominently on the academic agenda. ReThink UvA wishes to emphasize that all the attention that has been directed towards the Executive Board this week must not distract from the necessity for structural reforms of the UvA’s democratic decision-making process, from which the entire academic community will ultimately benefit.