Protest March by Academic Community on Monday 13 April

[scroll down for English]
Protestmars naar aanleiding van ontruiming Maagdenhuis: De Nieuwe Universiteit, ReThink UvA, Humanities Rally en University of Colour organiseren een Academische Mars op maandag 13 april om 15 uur, REC complex, Roeterseiland, voor CREA.

Afgelopen weekend werd het vreedzame Festival of Science and Humanities onverwacht door een overweldigende politiemacht verstoord nadat het UvA College van Bestuur (CvB) de Amsterdamse driehoek had gevraagd het Maagdenhuis te ontruimen. Studenten, medewerkers en sympathisanten verlieten het gebouw zodra de Mobiele Eenheid ter plekke was, maar werden alsnog geïntimideerd, geslagen, geduwd en gearresteerd. Ondanks de uitgesproken wens van de burgermeester dat het CvB een vreedzame oplossing zou accepteren, werd dit overdreven en volstrekt onnodige machtsvertoon klaarblijkelijk noodzakelijk geacht.

DNU, Humanities Rally, ReThink UvA en University of Colour streven naar een betere universiteit met een democratische structuur, een focus op onderwijswaarde in plaats van financiële belangen en een eind aan het rendementsdenken. Ondanks het onlangs begonnen hervormingsproces binnen de UvA –inclusief de historische instelling van twee onafhankelijke commissies die de financiën en organisatiestructuur onder handen zullen nemen– heeft deze laffe daad door een schijnbaar verdeeld en inconsequent CvB het moeizaam opgebouwde vertrouwen opnieuw verpletterd. Het CvB blijft partijen in dit proces marginaliseren en zelfs criminaliseren, en de internationale academische gemeenschap is dan ook geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag.

We roepen daarom alle leden van de academische gemeenschap op om samen met ons te protesteren tegen de destructieve acties van het CvB. Medewerkers en studenten worden speciaal uitgenodigd voor een academische mars van het UvA REC Complex op het Roeterseiland naar het Binnengasthuisterrein. De mars demonstreert onze gemeenschappelijke vastberadenheid om onze universiteit te verbeteren, en de managerscultuur en het rendementsdenken te blijven bestrijden. Deelnemers worden van harte aangemoedigd om zich op een gepaste manier uit te dossen en de tradities van onze geliefde universiteit op deze ludieke manier ook visueel uit te dragen: hoogleraren hebben aangekondigd in ceremoniële toga te verschijnen, universitair docenten mogen hun voorliefde voor tweed-colberts nog eens uitleven, en onze studenten dragen op creatieve manier de rijkheid en diversiteit van het studentenleven in onze prachtige stad. Alle deelnemers worden aangemoedigd om zich kalm en waardig te gedragen, zoals bij een academische gemeenschap past.

Het evenement begint om 15:00 uur bij CREA, op het UvA REC-terrein op het Roeterseiland. De academische mars zal beginnen en eindigen met korte toespraken door vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties en gastsprekers.

Protest rally following forceful Maagdenhuis eviction: De Nieuwe Universiteit, ReThink UvA, Humanities Rally and University of Colour organize Academic March, Monday 13 April, 15:00, REC complex, Roeterseiland, in front of CREA.

This weekend a peaceful Festival of Science and Humanities was forcefully disrupted by an overwhelming riot police force after the UvA Executive Board (CvB) had asked the city council to evict the Maagdenhuis. Students, staff members, and sympathizers peacefully left the building as soon as the police arrived, but were nevertheless assaulted, intimidated, injured and arrested. In spite of the mayor’s desire to maintain a peaceful dialogue and DNU’s much-publicized announcement that the building would be vacated as soon as Sunday night, this excessive show of force was deemed necessary by the CvB.

DNU, Humanities Rally, ReThink Uva and the University of Colour are striving towards a better university with a democratic structure, a focus on educational values rather than financial gains and a free academic community. Despite the start of a productive process of reform of the university—including the historic creation of two independent committees tasked with reforming the finances and structures of the University–this disgraceful act from a seemingly divided and inconsistent CvB has crushed the trust that had painstakingly been rebuilt. The CvB continues to marginalise and even criminalise those involved in the process, and Saturday’s events have shocked the international academic community.

We therefore call upon all members of the academic community to join us in protesting the CvB’s destructive actions. Staff members and students are invited to join us in a march from the UvA REC complex on Roeterseiland to the Binnengasthuisterrein. The march will demonstrate our strengthened resolve to improve conditions at our university and to fight managerialism and ‘rendementsdenken.’ Participants are warmly invited to dress appropriately, in a manner that expresses the traditions of our beloved university: some professors for instance have announced that they will appear in their traditional ceremonial robes (‘togas’), assistant and associate professors may demonstrate their ‘need for tweed’, and the students will vividly illustrate the range and diversity of student life in our great city. All participants are called upon to behave with the calm and dignity befitting this occasion, and our academic community.

We will meet at 15.00 in front of CREA, within the REC complex at Roeterseiland. The march will begin and end with a short series of speeches by representatives of our organizations and other guest speakers. 

One Responseso far.

  1. […] Press release: Protest March by Academic Community on Monday 13 April […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *