COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA and the unions have come to an agreement with the Executive Board (CvB) regarding the creation of two independent committees. This has opened a new phase in the conversations. The parties involved expect that this will be an important step to achieve further democratization of the University of Amsterdam.

Two independent committees are to be established, each of which should have the trust of the academic community. One committee will investigate the financial situation of the University. COR and CSR have already started the conversation with the academic community. Another committee will research and advise on possibilities for decentralizing and democratizing the UvA.

COR, CSR, DNU, HR, Rethink UvA and the unions will initiate the process of forming and assigning tasks to the committees. The whole academic community will be consulted in this process. Subsequently the initiators will establish the composition and assignments of the committees. Throughout the process the committees will regularly and publicly report to and collect input from all parts of the University.

The committees will produce recommendations, which will be presented to the academic community. If the academic community consents to these recommendations, these will be implemented.  The ratification procedure will be determined by the committees.


Gezamenlijke verklaring aangaande commissies financiële situatie en bestuursstructuur UvA

COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA en de vakbonden zijn met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord gekomen aangaande het instellen van twee onafhankelijke commissies. Hiermee zijn de gesprekken in een volgende fase beland. Betrokkenen verwachten dat een belangrijke stap gezet is om te komen tot verdere democratisering van de Universiteit van Amsterdam.

Er zullen twee onafhankelijke commissies worden ingesteld die het vertrouwen van de gehele academische gemeenschap genieten. Een commissie onderzoekt de financiële situatie van de universiteit. COR en CSR zijn hierover reeds in gesprek met de academische gemeenschap. Een tweede commissie onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en democratisering van de UvA.

COR, CSR, DNU, HR, ReThink UvA en de vakbonden initiëren in gelijkwaardige samenwerking het proces van samenstelling en opdrachtformulering van de commissies en consulteren vervolgens de academische gemeenschap. Hierna zullen de initiators de samenstelling en opdrachtverstrekking definitief vaststellen. De commissies zullen gedurende het proces regelmatig en publiekelijk rapporteren en input verzamelen vanuit alle geledingen van de universiteit.

De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Bij instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens het voorstel van de commissies.