A joint proposal by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, and ReThink UvA.

Context: achieved objectives, upcoming challenges

The movement composed by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, and ReThink UvA had an overlapping set of demands. After the CvB’s recent reactions, there is evidence of progress towards meeting several of them:

 • University-wide, faculties and departments are engaged in a process of democratisation and decentralisation.
 • A moratorium on further sales of real estate is now a firm commitment.
 • An independent financial investigation committee is being formed.
 • The medezeggenschap will now have a say in the allocation model.
 • The increasing precarisation of the UvA workforce is now being seriously reconsidered.
 • An independent committee to oversee and ensure the democratisation and decentralisation process is being formed.

Nonetheless, trust in the CvB has not yet been restored. The action groups therefore continue to stand by their initial demands. Steps towards achieving these objectives will continue to move ahead with or without the CvB’s support.

Next steps

We do not have to choose between working with current institutions and rejecting them altogether. We can do both. We do not yet have the knowledge, nor the organization, to fully control a true democratization and decentralization process. We need more time and resources to organise ourselves from the ground up. So, while proceeding with the electoral process for the medezeggenschap, we propose the following as a basis for further discussion:

 1. De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA in collaboration with the COR, CSR and the unions will have a majority say in the composition, the agenda and the mandate of the independent committee responsible for the financial investigation.
 1. De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA in collaboration with the COR, CSR and the unions will have a majority say in the composition, the agenda and the mandate of the committee that will work out and implement concrete decentralization and democratization proposals.
 1. The committee working out and implementing the concrete decentralization and democratization proposal is responsible to the academic community. It shall therefore report back regularly and publicly, discuss its actions to the academic community and the CvB in an open forum (debate style) so that all members (ReThink UvA, DNU, the Humanities Rally, the CSR, the COR, and any other individual or body) can voice their opinions, monitor this process, and exert pressure.
 1. The recommendations of the committees responsible for the financial investigation and working out and implementing the concrete decentralization and democratization are binding. The CvB will implement these recommendations within the timeframes proposed by the committees.
 1. De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA demand that there be adequate funding and/or compensation for the committees’ members and their operations.

Hoe verder?

Een gezamenlijk voorstel van De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en Rethink UvA.

Context: bereikte doelen en komende uitdagingen

De beweging bestaande uit De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink UvA had een verzameling overlappende eisen. Na de reacties onlangs van het CvB is er zichtbare vooruitgang in de tegemoetkoming aan deze eisen.

 • Universiteitsbreed zijn faculteiten en afdelingen bezig met een proces van democratisering en decentralisering.
 • Een moratorium op de verdere verkoop van vastgoed is algemeen aanvaard.
 • Een onafhankelijke financiële onderzoekscommissie wordt nu gevormd.
 • De medezeggenschap heeft instemmingsrecht gekregen op het allocatiemodel.
 • De toenemende precarisering van UvA medewerkers is nu een serieus punt van discussie geworden.
 • Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld om toe te zien op het proces van democratisering en decentralisatie.

Intussen is het vertrouwen in het CvB nog steeds gering en houden alle groepen vast aan hun eerder geformuleerde eisen. Verdere stappen zullen dan ook met of zonder steun van het CvB genomen moeten worden.

De volgende stappen

We hoeven niet te kiezen tussen samenwerking met of verwerping van bestaande instituties. Beide zijn tegelijk mogelijk. We beschikken nog niet over de kennis en het organisatorisch vermogen om het proces van democratisering en decentralisering volledig te implementeren. We hebben daarom meer tijd en middelen nodig om het proces van de grond te krijgen. Terwijl de verkiezingen voor de medezeggenschap aan de gang zijn, stellen wij voor:

 1. Aangaande het financiële onderzoek hebben De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink UvA in samenwerking met de COR, CSR en de vakbonden een meerderheid van stemmen in het samenstellen van de commissie, het vaststellen van de agenda en de reikwijdte van haar mandaat.
 1. Aangaande de concretisering van het proces van decentralisatie en democratisering hebben De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink UvA in samenwerking met de COR, CSR en de vakbonden een meerderheid van stemmen in het samenstellen van de commissie, het vaststellen van de agenda en de reikwijdte van haar mandaat.
 1. De commissie die de concrete decentralisatie- en democratiseringvoorstellen  zal uitwerken legt verantwoording af aan de academische gemeenschap. De commissie zal daarom regelmatig en in het openbaar over haar bezigheden en bevindingen rapporteren aan de academische gemeenschap en het CvB in een open forum (debat stijl), zodat alle leden (ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, de CSR, de COR, de vakbonden en elke ander individu of groep) hun mening kunnen geven, dit proces kunnen bewaken en druk kunnen blijven uitoefenen.
 1. De aanbevelingen van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de financiële onderzoeken en het uitwerken en de uitvoering van de concrete decentralisatie en democratisering zijn bindend. Het CvB zal deze aanbevelingen implementeren binnen de door de commissies voorgestelde termijnen.
 1. De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en ReThink UvA eisen dat er voldoende financiële middelen of adequate compensatie en/of dispensatie beschikbaar zal zijn voor de leden van de commissies en hun werkzaamheden.